Detailní pravidla zpracování osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, dodavatelů a odběratelů ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Penzion Hůrka s.r.o., Libchavy 84, 561 16 Libchavy, IČ: 27470768

Společnost je zapsána pod spisovou značkou C 20927 vedené u Krajského soudu v Hradci Králové

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:  

Telefon/fax: +420 465 582 016

Email: penzion@hurka.cz

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a pracovníků

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Výběrové řízení na inzerované pozice

Výběr vhodných zaměstnanců

Kontaktní údaje a životopis

Příprava a plnění smlouvy

Do konce výběrového řízení

nejsou

jméno a příjmení;

číslo účtu;

dat. a místo narození;

dosažené vzdělání;

e-mail;

rodné číslo;

informace o dětech;

telefonní číslo

Pracovní poměr

Kontaktní údaje a mzdové údaje

Plnění smlouvy

Dle platné legislativy

nejsou

číslo OP;

číslo ŘP;

otisk prstu = číselná forma(nelze reprodukovat)

adresa

Pracovní poměr

Kontaktní údaje a mzdové údaje

Plnění smlouvy

Do 3 měsíců po ukončení pracovního poměru

nejsou

video a audio nahrávky v pracovní činnosti

Pracovní poměr

Prezentační informace
pracoviště či služby

Plnění smlouvy

Dle platného ŽL

nejsou

obrazový záznam - CCTV

Pracovní poměr

Bezpečnostní informace

Plnění smlouvy – přístup na pracoviště

24 h

nejsou

Zpracování osobních údajů dodavatelů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Vystavování objednávek

Zajištění nákupu zboží a služeb

Kontaktní a fakturační údaje, kontaktní osoby

Příprava a plnění smlouvy

Do konce reklamační lhůty

nejsou

Příjem faktur a jejich proplácení

Evidence faktur přijatých

Fakturační údaje, kontaktní osoby

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

nejsou

Zpracování osobních zákazníků

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Vyřizování objednávek

Zajištění služeb z rezervace  či z objednávky a případné reklamace

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

Do konce reklamační lhůty

Přepravní služby – Česká pošta, DPD, PPL

Zajištění fakturace

Evidence faktur

Fakturační údaje

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

 

Telefonická komunikace k vyřízení objednávek a ověřování spokojenosti

Doplňující informace k vyřízení objednávky a ověření spokojenosti zákazníka

Telefonní číslo

Oprávněný zájem

Do konce reklamační lhůty

nejsou

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.  

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Údaje získáváme pouze přímo od uchazečů o zaměstnání a dodavatelů, nemáme jiný zdroj údajů.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

 

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci. 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Těšíme se na vás!

Po dlouhé cestě se u nás stavte na chutný oběd nebo večeři.

Načerpejte sílu do druhého dne v našem penzionu a ráno vyjeďte svěží a odpočatí.

Otevírací doba

Po — čt:11.00 — 22.00
Pá — so:11.00 — 23.00
Ne (svátek):11.00 — 20.00

Rychlý kontakt

Penzion Hůrka
Libchavy 84
561 16 Libchavy
okr. Ústí nad Orlicí
Česká republika

+420 733 554 364